• ค้นหาจาก หัวข้อหลัก/ประเด็น
      • ค้นหาจากคำสำคัญ
• ค้นหาจากหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
• ค้นหาจากบริษัท/ที่ปรึกษา
• ค้นหาจากพื้นที่ดำเนินโครงการ
• ค้นหาจากประเภทโครงการ
• ค้นหาจากปีงบประมาณ ปี ถึง
 

 
  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หมายถึง การเปลี่ยน
แปลงของอากาศที่เป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ที่มีผลทำให้ส่วนประกอบของบรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลงไป
นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยธรรมชาติ